THUỞ BAN ĐẦU

NGÀY 29/7/2019

NGÀY 16/8/2019

Các công việc thực hiện:

  • Phát le, đốt le cỏ dại được 5ha. Chuẩn bị đi băng.
  • Làm cầu: Gia cố và nâng mố cầu.

NGÀY 29/8/2019

Các công việc thực hiện:

  • Phát le, đốt le cỏ dại được 17 ha.
  • Đi băng 5ha.
  • Làm cầu: Xong mố cầu. Chuẩn bị làm sắt cầu.
  • Ký xong Hợp đồng cây giống.