Hệ thống làm sạch lá trên cao.
Hệ thống tưới nước, cấp chất dinh dưỡng tự động