Tư vấn, giám sát toàn bộ quy trình, quá trình hoạt động của trang trại. Đảm bảo sản lượng hàng năm. Bao tiêu sản phẩm đầu ra.