Xây dựng MÔ HÌNH SẦU RIÊNG CẢNH QUAN SINH THÁI (Landscape Durian).